Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του ΟΑΕΔ

Στο μητρώο εργοδοτών του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε επιχείρηση/εργοδότης του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες που απευθύνονται σε εργοδότες (π.χ. υπηρεσία αναζήτησης προσωπικού, υπηρεσία αναγγελίας κενής θέσης εργασίας, υπηρεσία πρότασης υποψηφίων, συμμετοχή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.α)

Για την εγγραφή των εργοδοτών/επιχειρήσεων στο μητρώο εργοδοτών οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις:
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
  • αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και
  • εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον απαιτείται.
  1. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις:
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
  • ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας
  • ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
  • αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και
  • εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον απαιτείται

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ.,email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματος.

Με την διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εργοδοτών γίνεται και η έκδοση του εγγράφου «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη», το οποίο περιέχει τους κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.